Кафедра програмного забезпечення |
Методична робота

Навчально-методична робота проводиться під керівництвом завідувача кафедри. На кафедрі розроблені оригінальні авторські методики викладання дисциплін з урахуванням основного профілю навчання; вони використовуються у навчальному процесі у вигляді доповідей на практичних заняттях, науково-практичних конференціях студентів і молодих викладачів, курсових, рефератів тощо. У всіх курсах, що читаються викладачами кафедри програмного забезпечення, використовуються методичні розробки з різних аспектів підготовки, відповідних запропонованим навчальним планам підготовки спеціалістів і магістрів.

Досвід ведення навчального процесу свідчить, що забезпечення кожної окремо взятої навчальної дисципліни здебільшого організовує провідний лектор, оскільки це дає можливість реалізувати задуми викладача та використовувати інноваційні технології навчання. Викладачі мають пакети роздавального матеріалу для аудиторної і самостійної роботи. Разом з тим постійне обговорення методики викладання і оцінки знань студентів на науково-методичному семінарі кафедри дозволяє узагальнити кафедральний педагогічний досвід і виробити спільний підхід з основних питань навчальних курсів.

Організація навчально-методичної роботи і постійний контроль над нею здійснюється за всіма видами навчально-методичної діяльності:

- за спрямованістю навчального процесу за всіма дисциплінами;

- за складанням і виконанням робочих індивідуальних планів, робочих програм, графіків навчального процесу, лекційних курсів і програм самостійної роботи студентів і слухачів за всіма формами навчання;

- за складанням наскрізних робочих програм.

Кафедра програмного забезпечення бере активну участь у роботі університету щодо впровадження комплексної системи управління якістю підготовки фахівців на основі наукової організації навчального процесу, поглибленого навчання з фундаментальних дисциплін і використання новітніх досягнень у відповідних галузях науки. Завідувач кафедри є членом Методичної ради університету та членом підкомісії з напряму програмна інженерія науково-методичної комісії МОН України, приймає активну участь в розробці положень щодо організації навчального процесу в Вінницькому національному технічному університеті.

За кількістю найменувань та доступності студентам електронні методичні матеріали перевищують друкарські, що відповідає тенденції розповсюдження безпаперових технологій.

На кафедрі розроблено пакети комплексних контрольних робіт з дисциплін за усіма циклами підготовки навчального плану. Типове контрольне завдання складається із теоретичних та практичних питань, містить питання із розгорнутою відповіддю та тести із вибором варіанту відповіді. Зміст завдань відповідає встановленим вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчальних програм дисциплін.

Кафедра «Програмного забезпечення», розробила програму і методичні вказівки до виконання проектно-технологічної та перед- дипломної практик.

Проведення організаційних заходів перед направленням студентів на практику забезпечує інститут інтеграції навчання з виробництвом ВНТУ. Студенти виконують програму практики відповідно до календарного графіка проходження практики. Під час практики кожен студент повинен вести щоденник, у якому щоденно записуються всі види виконаних робіт та необхідна інформація про їх виконання. На основі цих матеріалів студент складає та оформлює звіт про виконання завдань практики.

До виконання дипломних робіт у ВНТУ розроблені університетські методичні вказівки, в інституті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії розроблено методичні вказівки до дипломного проектування, які орієнтовані і на напрямок «Програмна інженерія». Також на кафедрі «Програмного забезпечення» використовується посібник Сулеми Є. С. «Дипломне проектуванняза напрямами підготовки«Прикладна математика», «Комп’ютернаінженерія», «Програмна інженерія». Тематика курсових та дипломних робіт знаходиться в сферах актуальних задач та проблем проектування та реалізації програмного забезпечення систем та у близьких напрямах. В курсових та дипломних роботах на високому рівні досліджуються сучасні методи розв’язання задач розробки програмного забезпечення, що мають значне практичне значення для підготовки фахівця з програмного забезпечення комп’ютерів та інформаційних технологій. Матеріали курсових та дипломних робіт є сучасними, та практично значущими. Завдання на курсові та дипломні роботи своєчасно переробляється відповідно до розвитку науки та техніки.

 

 

MegaIndex Domain Rank