Кафедра програмного забезпечення | Історія кафедри програмного забезпечення
Історія

 

1989

 Кафедра програмного забезпечення факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії заснована 17 квітня 1989 року і з тих пір з успіхом готує висококваліфікованих інженерів-програмістів. Науковий потенціал кафедри утворюють доктори технічних наук, кандидати технічних наук та аспіранти. 

Засновником кафедри і її першим завідувачем був доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України Стахов Олексій Петрович. Основою викладацького складу кафедри стала група висококваліфікованих фахівців, які працювали на кафедрі обчислювальної техніки та спеціалізувались у галузі прикладної математики, обчислювальних систем та програмного забезпечення ЕОМ.

 З-1955  

 З 1995 року кафедру очолював д. т. н., професор Пєтух А.М., під керівництвом якого створений науковий напрям по розробці методів і засобів підвищення інтерактивності інформаційної взаємодії. В цій науковій школі, якою виконується розробка нових методів подання та відображення інформації, а також засобів підвищення інтерактивності інформаційної взаємодії, захищено 8 кандидатських дисертацій та одна докторська дисертація. Провідні спеціалісти з цього напряму в теперішній час працюють на кафедрі. Професор Пєтух А. М. був членом підкомісії з напряму програмна інженерія науково-методичної комісії МОН України. Результати наукових досліджень завідувача кафедри професора Пєтуха А.М. щодо альтернативного представлення величин демонструвались на міжнародних виставках винаходів:

- "EURECA", Брюссель, 1996р. – золота медаль;

- "INPEX" , Пітсбург, 1997р. – бронзова медаль

- "EAST-WEST ЕVRO INTELLECT" , Софія, 1996р. – золота медаль.

Результати наукових досліджень використані в підготовці методичних матеріалів для 36 дисциплін.

Кафедра програмного забезпечення (ПЗ) є випусковою кафедрою за спеціальністю 121 - "Інженерія програмного забезпечення" (бакалавр, магістр).

Чисельність професорсько-викладацького складу - 19.

Викладачів – докторів та кандидатів наук - 16; викладачів-професорів та докторів наук – 3; викладачів – доцентів – 8; старших викладачів – 3; викладачів – кандидатів наук - 13 (кандидатів технічних наук - 12; кандидатів фізико-математичних наук - 1); викладачів без наукових ступенів та звань - 3.

Процент викладачів з науковим ступенем - у навчальному році – 84 %. Серед них - 3 доктори технічних наук, 13 кандидатів технічних наук.

При кафедрі працює аспірантура. Керують аспірантурою проф. Романюк О. Н. , доц. Майданюк В.П., доц. Войтко В.В.

Навчання по кафедрі ПЗ проводиться з орієнтацією на здобуття широкої фундаментальної підготовки з природничих та математичних дисциплін, на основі якої далі проводиться поглиблене вивчення методів організації технічних структур і програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж. Рівень підготовки за цією спеціальністю дозволяє випускникам професійно вести розробку сучасних програмних засобів. Випускники кафедри є фахівцями широкого профілю з програмного забезпечення. Сфера їх діяльності – створення інструментального програмного забезпечення проблемно- та функціонально-орієнтованих інформаційних технологій, розробка структур і програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, WEB-додатків, програмного забезпечення мобільних пристроїв тощо, а також супровід програмного забезпечення протягом всіх фаз його життєвого циклу (від розробки до утилізації).

   

ВПРОВАДЖЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ

 

ВІС генератора векторів

МВІС генератора векторів реалізована на основі базового матричного кристала 1515ХМ1-067.

Характерні особливості генератора векторів полягають у формуванні відрізків прямих, заданих як координатами кінцевої точки, так і приростами координат, у можливості завдання різних форматів вихідних даних, у досягненні рівномірної яскравості генерованих векторів за рахунок зміни періодів видачі крокових переміщень у залежності від їхнього типу.

У МВІС реалізований алгоритм оцінювальної функції з початковим значенням, рівним половині більшого приросту координат.

МВІС генератора векторів має такі технічні характеристики: 
- засоби завдання відрізка прямої-координатами початкової і кінцевої точки, приростами координат; 
- максимальна розрядність завдання вихідних приростів (координат)-12; 
- максимальна абсолютна похибка інтерполювання - не більш половини кроку дискретизації; 
- максимальна частота видачі крокових переміщень - 2,5 МГц.

   

ДИСПЛЕЙ РАСТРОВИЙ Т 3300

 

Символьно-графічний дисплей модульної архітектури використовується в якості системних консольних пультів, пультів програмістів і пультів операторів у складі обчислювальних комплексів.

Пристрій забезпечує: 
- введення від ЕОМ або клавіатури в пам'ять пристрою і відображення постійних (у виді алфавітно-цифрових, спеціальних графічних і семиграфических символів); 
- редагування інформації; 
- введення від ЕОМ або з клавіатури графічних інструкцій, виконання по ним команд формування графічних примітивів, занесення їх у пам'ять пристрою і відображення на екрані разом з алфавітно-цифровою інформацією; 
- обмін інформацією з ЕОМ по лініях зв'язку; 
- можливість виводу повідомлень на зовнішній пристрій друку; 
- формування відеосигналу для відображення інформації на зовнішньому кольоровому відеомоніторі з частотою рядкової розгорткою 16 кГц ; 
- світлову індикацію робочих режимів й звукову сигналізацію оператору.

Дисплей підтримує системи команд відображення графічної інформації –Textronix і ReGIS.

Спеціалізований модуль відображення інформації для універсальної система збору і реєстрації даних сейсморозвідки 
Універсальна система збору і реєстрації даних сейсморозвідки "ИНТРОМАРИН - 240" призначена для проведення різноманітного виду сейсмічних досліджень із високою спроможністю на морських акваторіях, у транзитній зоні і на суші. Використання системи можливо в комплексі як з аналоговими, так і з цифровими приймальними пристроями.

Конфігурація системи має два 248- канальних аналого-цифрових модулі і розрахована на діапазон робочих частот від 5 до 250 гц при кроку дискретизації 1, 2 і 4 мс. Гнучка архітектура дозволяє при необхідності побудувати на основі базової конфігурації систему підвищеної спроможності із додатковими значеннями кроку дискретизації (1/2, 1/4 і 1/8 мс) при відповідному зменшенні кількості каналів.

Модуль індикації забезпечує відображення інформації про стан 240 каналів збору сейсмічної інформації в реальному масштабі часу, а також відновлення та відображення сигналу вибраного каналу по його цифровим відлікам.

Для зручності оператора зображення про кожні 5 каналів виділяється окремим кольором , а також оцифровується. Амплітуда сигналу відображується вертикальною шкалою, висота якої пропорційна амплітуді сигналу.

Стан працеспроможності каналів контролюється в реальному масштабі часу. При виході каналу із ладу на моніторі видається відповідна інформація шляхом зафарбовування вертикальної шкали відповідного каналу, кольором, який встановлено апріорно для кожного типу несправності.

В нижньому вікні екрану відображається сигнал, який формується на вибраному каналі. Відновлення сигналу здійснюється за допомогою лінійного інтерполювання на основі цифрових відліків. Оператор для цього встановлює масштаб відображення, а також період дискретизації.

 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГРАФІЧНИЙ КОНТРОЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ МАШИННОЇ ГРАФІКИ

 

У спеціалізованому графічному контролері для систем машинної графіки реалізовані принципово нові підходи до формування і перетворення символьно-графічної інформації.

При цьому використані виключно практичні і теоретичні наробки авторів. За своїми технічними параметрами контролер відповідає світовому рівню.

Графічний контролер забезпечує виконання таких основних функцій: формування векторів із максимальною точністю інтерполяції; формування дуг кіл; програмно-керовану зміну складових компонент формованих примітивів; масштабне перетворення складових компонент графічних примітивів; формування алфавітно-цифрових символів; роздільне масштабне перетворення алфавітно-цифрових символів по осі абсцис і ординат; формування алфавітно-цифрових символів під любим кутом; координатне розтягування алфавітно-цифрових символів; поворот вікна зображення; перенос вікна зображення; скролінг вікна зображення в різноманітних напрямках; режими занесення графічної інформації в відеопам'ять: заміщення, накладення, обернене читання, І, АБО, М2; заливання ряду геометричних фігур; формування й керування графічним маркером; читання/запис вмісту видеопам'яті в режимах опитування готовності і ПДП; підтримку сигналів видеотрактів стандартів 480*600, 600*800, 768*1024, 1024*1280; підтримку колірної гами з 256 кольорів; роботу з таблицею колірності.

Розмір координатного простору – 4096*4096. Розрядність регістра маски -16. Діапазон значень масштабного коефіцієнта 1-31. Розрядність регістра фона і переднього плана-8. Розмір знакомісця 16*16. Час формування точки зображення-не більш 250 нс. Час повороту точок виділеного вікна зображення на заданий кут -не більш 500 нс. Похибка інтерполювання-не більш 0,5 кроку дискретизації.

Контролер реалізований на основі розроблених авторами 7 ВІС і являє собою плату, коструктивно та інформаційно сумісну з ПЕОМ IВМ РС.

 

 Засновником кафедри і її першим завідувачем був доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України Стахов Олексій Петрович. Основою викладацького складу кафедри стала група висококваліфікованих фахівців, які працювали на кафедрі обчислювальної техніки та спеціалізувались у галузі прикладної математики, обчислювальних систем та програмного забезпечення ЕОМ.

   Без-имени-2  З 1995 року кафедру очолив д. т. н., професор Пєтух А.М., під керівництвом якого створений науковий напрям по розробці методів і засобів підвищення інтерактивності інформаційної взаємодії. В цій науковій школі, якою виконувалася розробка нових методів подання та відображення інформації, а також засобів підвищення інтерактивності інформаційної взаємодії, захищено 8 кандидатських дисертацій та одна докторська. Провідні спеціалісти з цього напряму в теперішній час працюють на кафедрі. Професор Пєтух А. М. був членом підкомісії з напряму програмна інженерія науково-методичної комісії МОН України. Результати наукових досліджень завідувача кафедри професора Пєтуха А.М. щодо альтернативного представлення величин демонструвались на міжнародних виставках винаходів:

 

 

ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ТА ДОКТОРСЬКИХ ДИССЕРТАЦІЙ

 

У Вінницькому національному технічному університеті спеціальність 121 - "Інженерія програмного забезпечення" охоплена спеціалізованою радою Д05.052.01 по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук за такими спеціальностями:

- 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"
- 05.13.05 "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування"
- 05.13.13 "Обчислювальні машини, системи та мереж".

Випускники кафедри працевлаштовуються у державні і приватні організації і установи України, серед яких інститути Національної Академії Наук України, Служба безпеки України, «Укртелеком», Microsoft Україна, Ukrainian Computer Laboratory, «МДМ-сервіс», Motorola, АКБ «Ощадбанк» і інші банківські структури тощо. Останніми роками значно зросло число філій і представництв в Україні іноземних фірм, куди запрошуються випускники кафедри (Microsoft Україна, Google та інші). Близько двох десятків випускників кафедри працюють у США, Канаді, Німеччині, Великобританії, країнах Скандинавії.

На кафедрі також проводиться підготовка фахівців для зарубіжних країн, таких, як Молдова, Еквадор, Ізраїль, Сирія та інші арабські країни. Крім студентів, на кафедрі навчаються іноземні аспіранти (Камерун).

У рамках міжнародного співробітництва викладачі кафедри проходять стажування в іноземних вищих навчальних закладах, беруть участь у міжнародних конференціях та проектах. Кафедра плідно співпрацює з рядом зарубіжних установ та організацій, серед яких:

- Ліннеус університет, Векше, Швеція

- Університет Оксфорд Брукс, Оксфорд, Велика Британія

- Дублінський міський університет, Дублін, Ірландія

- Інститут Pedro Nunes, Коімбра, Португалія

- Люблінський технічний університет, м. Люблін, Польща

- компанія «Wehrli & Assoe», США м. Нью-Йорк,

- компанія «IGE + XAO Polska Sp. z. o. o.»Польща м. Краків,

- IKEA AB, Елмхулт, Швеція

- SIGMA Kudos Швеція AB, Векше

- Jerusalem College of Technology, Israel

- Afeka -Tel Aviv Academic College of Engineering, Israel

- The University of New Mexico, Albuquerque, USA

- Uppsala University, Sweden

- Gavle University, Sweden

- компанія «Shandong Votsen New Energy Technology Co., LTD» Китай м. Цзинань

- Цзинанським педагогічним університетом, Китай м. Цзинань

- Університет радіоелектроніки та телебачення, Китай м. Цзинань

- Міжнародний науково-освітній центром комп'ютерних технологій АРТЕСН (АПТЕК)

- Башкирським державним педагогічним університетом імені М. Акмулли

- Західно-Казахстанський інженерно-технологічним університетом

Зокрема, дуже ефективною є співпраця з вченими університетів Uppsala University (Швеція) і Gavle University (Швеція). У результаті такого співробітництва проф. Романюком О. Н. та проф. Андерсом Хастом розроблено новий метод зафарбовування поверхонь. Сумісно надруковано 7 наукових праць.

Професор кафедри, д.т.н. Романюк О. Н. у 2012 році відвідав Китайську народну республіку, де читав цикл лекцій для студентівЦзинанського педагогічного університету та університету радіоелектроніки та телебачення.

Кафедра проводить ряд міжнародних науково-технічних конференцій. За останні 3 роки було проведено конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень», «Розпізнавання та обробка зображень», «Електронні інформаційні ресурси в освіті та науці: створення, використання, доступ».

Уже протягом одинадцяти останніх років кафедра ПЗ проводить єдиний в Україні Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, який започаткував професор Романюк О. Н. На Одинадцятий міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки було подано понад 900 робіт. У конкурсі взяли участь учні та студенти з 21 країни світу. Це Швеція, Чилі, Індонезії, В’єтнаму, США, Ірану, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, Індії, Китаю, Португалії, Чехії, Польщі, Казахстану, Башкорстану, Татарстану Молдови, Білорусі, Росії, України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристики та освітньо-професійна програми, навчальні плани і програми дисциплін відповідають діючим державним стандартам і вимогам. Своєчасно розроблюються, коригуються та оптимізуються графік навчального процесу і розклад занять та консультацій.

Є в наявності індивідуальні плани роботи викладачів, виконання їх постійно контролюється керівництвом кафедри та факультету.

У навчальному процесі широко використовуються новітні технології навчання, зокрема елементи дистанційної форми навчання. Викладачами кафедри створено повне інформаційно-методичне забезпечення (включаючи навчальні та робочі програми, тексти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, курсового проектування та самостійної роботи, рейтингову систему оцінювання і т.д.) з усіх дисциплін робочих навчальних планів, викладене на електронному ресурсі «JetIQ» і забезпечено дистанційним доступом.

 • Виконання робочих планів і програм регулярно перевіряється і обговорюється на засіданнях кафедри і методичних комісіях. Повністю дотримуються законодавчі та нормативні вимоги щодо організації та проведення навчального процесу, налагоджена продуктивна співпраця з забезпечують кафедрами.
 • Навчальний процес забезпечений методичними матеріалами, а також контрольними завданнями та тестами для проведення контролю якості навчання.
 • З 2019 року кафедру програмного забезпечення очолив д.т.н., професор Романюк Олександр Никифорович.
 • Професор Романюк був науковим керівником понад 700 переможців міжнародних конкурсів з комп'ютерної графіки, зокрема у Греції, Канаді, Бельгії, Португалії, Андорі, Монако, Австрії, Болгарії, Франції, Німеччині, Казахстані, Росії, Швеції, Чехії, ОАЕ, Португалії, Словенії, Італії, Кіпр, Ватикані, Іспанії, Англії, Данії.
 • Був науковим керівником студентки, яка посіла перше місце в світі на міжнародному конкурсі дизайнерів всесвітньовідомої фірми CorelDRAW, а також студентів, які вибороли 2 і 3 місце в світі на професійному конкурсі з тривимірної графіки компанії Autodesk (США).
 • Два роки тому професор Романюк зафіксував у Книзі рекордів України інтелектуальний рекорд за найбільшу кількість перемог на міжнародних конкурсах з комп’ютерної графіки.
 • Олександр Никифорович був керівником 10 студентських робіт, які визнані переможними на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а двох робіт — на міжнародних конкурсах студентських наукових робіт у далекому зарубіжжі.
 • Професор Романюк нагороджений дипломом фонду «Євразія» за підготовку переможців міжнародних конкурсів, двічі дипломом «Іternational france art competition the official international competitions in Europe» (Франція) за заслуги в розвитку культури та мистецтва.
 • Визнавався переможцем трьох міжнародних науково–педагогічних конкурсів за інновації в освіті.
 • Має відзнаку фірми AUTODESK (США) за розвиток освіти та підготовку кадрів, які володіють сучасними методиками й навичками застосування інноваційних програмних продуктів.
 • У 2015 році увійшов до ТОП 50 провідних викладачів технологій AUTODESK.
 • Провів 40 міжнародних конкурсів з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, два міжнародні конкурси з тривимірної графіки «Перспектива», два міжнародні фотоконкурси «Світ очима молоді».
 • Двічі отримував гранти, які використано на інформатизацію ВНТУ.
 • Олександр Романюк розробив і впровадив у серійне виробництво низку приладів. Економічний ефект тільки від впровадження у серійне виробництво символьно-графічного дисплея Т3300 склав $6108618.
 • Вперше в Україні розробив велику інтегральну схему на основі БМК. Це лінійний інтерполятор, який використано в ряді серійних графічних пристроїв. Автор графічних процесорів для дисплеїв МС7105, МС7106, МС7401, A23QU12X02, СМ 7238, монітору на основі екологічно чистої ЕПТ із прямонакальним катодом.
 • Романюк О.Н. є автором понад 800 наукових праць, з них 14 монографій, 7 монографій надруковано за кордоном (Австрія, Польща, США, Німеччина), має 130 авторських свідоцтв СРСР, патентів України та авторських прав на комп’ютерні програми.
MegaIndex Domain Rank